درس‌ها

تصویر درس زبان انگلیسی استاد علیزاده ترم 5 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:00 الی 16:30
2 دوشنبه 15:00 الی 16:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد ترابی ترم 6 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 چهارشنبه 14:30 الی 16:00
2 پنجشنبه (صبح) 06:00 الی 07:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد مسگر ترم 7 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 15:30 الی 17:00
2 سه شنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد ترابی ترم 12 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 16:00 الی 17:30
2 چهارشنبه 16:00 الی 17:30