تصویر درس زبان انگلیسی استاد دست پل ترم 5 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 7 برادران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:00 الی 16:30
2 پنجشنبه 15:00 الی 16:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 6 برادران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:30 الی 19:00
2 دوشنبه 17:30 الی 19:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد علیزاده ترم 8 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:30 الی 17:00
2 دوشنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد ترابی ترم 9 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 14:30 الی 16:00
2 چهارشنبه 14:30 الی 16:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد مسگر ترم 10 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 11 مشترک
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 16:45 الی 18:00
2 پنجشنبه 16:45 الی 18:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد خلیلی ترم 12 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:00 الی 18:30
2 دوشنبه 17:00 الی 18:30