درس‌ها

تصویر درس زبان انگلیسی استاد اسماعیلی ترم 1 برادران
زبان انگلیسی
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 18:30 الی 20:00
2 چهارشنبه 18:30 الی 20:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد اسماعیلی ترم 1 خواهران
زبان انگلیسی
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:00 الی 18:30
2 چهارشنبه 17:00 الی 18:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد خلیلی ترم 2 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد اسماعیلی ترم 4 مشترک
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 14:30 الی 16:00
2 چهارشنبه 14:30 الی 16:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد منصوری ترم 5 مشترک
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 6 برادران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:30 الی 19:00
2 دوشنبه 17:30 الی 19:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد علیزاده ترم 9 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:30 الی 17:00
2 دوشنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد ترابی ترم 10 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 14:30 الی 16:00
2 چهارشنبه 14:30 الی 16:00

تصویر درس زبان عربی استاد جهانبانی ترم 1 مشترک
زبان عربی
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 15:30 الی 17:00
2 سه شنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان عربی استاد زارعی ترم 4 خواهران
زبان عربی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:30 الی 17:30
2 دوشنبه 15:30 الی 17:30

تصویر درس زبان عربی استاد جهانبانی ترم 4 مشترک
زبان عربی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 18:30 الی 20:00
2 سه شنبه 18:30 الی 20:00

تصویر درس زبان عربی استاد پاسالاری ترم 5 مشترک
زبان عربی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 14:00 الی 15:30
2 سه شنبه 14:00 الی 15:30

تصویر درس زبان عربی استاد پاسالاری ترم 8 مشترک
زبان عربی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:30 الی 17:00
2 دوشنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان عربی استاد پاسالاری ترم 11 خواهران
زبان عربی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 14:00 الی 15:30
2 دوشنبه 14:00 الی 15:30