درس‌ها

تصویر درس زبان انگلیسی استاد منصوری ترم 4 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 14:30 الی 16:00
2 چهارشنبه 14:30 الی 16:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 5 برادران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:30 الی 19:00
2 دوشنبه 17:30 الی 19:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد علیزاده ترم 6 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 15:00 الی 16:30
2 دوشنبه 15:00 الی 16:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد ترابی ترم 7 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 چهارشنبه 14:30 الی 16:00
2 پنجشنبه (صبح) 06:00 الی 07:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد مسگر ترم 8 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 15:30 الی 17:00
2 سه شنبه 15:30 الی 17:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد خلیلی ترم 9 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30