تصویر درس زبان انگلیسی استاد مسگر ترم 11 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 یکشنبه 16:00 الی 17:30
2 سه شنبه 16:00 الی 17:30

تصویر درس زبان انگلیسی استاد معزی ترم 12 مشترک
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 16:45 الی 18:00
2 پنجشنبه 16:45 الی 18:00

تصویر درس زبان انگلیسی استاد خلیلی ترم 12 خواهران
زبان انگلیسی
زرین پال
زمانبندی کلاس
   ردیف               زمان کلاس ها                      ساعت کلاس ها           
1 شنبه 17:00 الی 18:30
2 دوشنبه 17:00 الی 18:30